ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / APPLICATION FOR CONSULTATION

Βεβαιώνω ότι έχω λάβει γνώση ότι τα αρχεία της ψηφιακής βάσης «Ανθέμιον»  
(1) προορίζονται μόνο για ερευνητικούς σκοπούς,  
(2) ότι ενδεχομένως εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα και ότι κατ’ ουδένα τρόπο δεν μπορώ 
να τα δημοσιοποιήσω. 
 
  • id
  • date time
    calendar
  • security image

Το ψηφιακό περιεχόμενο του Ανθεμίου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων.
Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.

᾿Εργαστήριο ᾿Ηλεκτρονικῆς Διαχείρισης ῾Ιστορικῶν ᾿Αρχείων

Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης