Σχολάρχες

Περίοδος από
1639
Έως
 
Σημειώσεις
1639, ιερομόναχος