Σχολάρχες

Περίοδος από
1604
Έως
1607
Σημειώσεις
1604-1607(;), διερμηνευτής της του Χριστού Μ. Εκκλησίας. [Τ.Ε., Α΄,12]