Σχολάρχες

Περίοδος από
 
Έως
 
Σημειώσεις
(πρωτονοτάριος της Μ. Εκκλησίας). [Τ.Ε., Α΄, (6 σημ. 1), (11)]