Σχολάρχες

Περίοδος από
1641
Έως
1663
Σημειώσεις
1641-1655(;) και 1663, Μ. λογοθέτης της Εκκλησίας