Σχολάρχες

Περίοδος από
1454
Έως
1489
Σημειώσεις
1454-1489, μέγας ρήτωρ της Μ. Εκκλησίας.