Μαθητές

Περίοδος από
 
Έως
 
Σημειώσεις
(ο κατόπιν πατριάρχης), [Τ.Ε,Α΄,37]