Διδάσκαλοι

Περίοδος από
 
Έως
 
Σημειώσεις
συνδιδάσκαλος του Ιωάννη Ζυγομαλά και του Θεοδόσιου Ζυγομαλά. [Τ.Ε., Α΄, 11, σημ. 2]