ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή
Παρθεναγωγείο Μετοχίου Παναγίου Τάφου
Τόπος
Μετόχι Παναγίου Τάφου-Κων/πολη
Χρονολογία ίδρυσης
πριν το 1852
Ιδρυτής
Περίοδος λειτουργίας
Το Παρθεναγωγείο κλείνει εξαιτίας της παύσεως του φιλομούσου πατριάρχη Ιεροσολύμων Κυρίλλου Β΄, (1845-1878), [Τ.Ε, Α΄,σ.28].
Σχολάρχες
Διδάσκαλοι
Μαθητές
Αριθμός μαθητών
Οικονομικά
Πρόγραμμα σπουδών
Κτίρια
Σχόλια
Ελεύθερο πεδίο
googlemap
 

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.